معرفی


انتخاب وب سایت
مدیریت > ریاست واحد > معرفی
الف-سوابق پژوهشی

1-کسب عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال 1382.
2-اجرای طرح های پژوهشی مصوب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با عناوین زیر:
 • مشاور طرح تحقیقاتی مصوب بررسی اثرات تقسیط کود نیتروژن بر مقدار تثبیت بیولوژیکی آن در مراحل مختلف رشد گیاه باقلا. سال 1381.
 • مجری طرح تحقیقاتی مصوب دو ساله اثرات ارتفاع برداشت علوفه و تراکم بوته بر روی عملکرد علوفه و دانه تریتیکاله در سال های 1378 و 1379.
 • مجری طرح تحقیقاتی مصوب بررسی تاثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر منحنی رشد و عملکرد کمی و کیفی باقلا در شرایط آب و هوایی اهواز. سال 1380.
 • مجری طرح تحقیقاتی مصوب بررسی و مطالعه مراحل نموی، پتانسیل عملکرد و همبستگی میان برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک سه رقم گندم دیم در شرایط آب و هوایی خوزستان. سال 1379.
 • مجری طرح تحقیقاتی مصوب بررسی تاثیر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی استفاده از آب ذرت دانه ای در شرایط آب و هوایی خوزستان. سال 1384.
 • مشاور طرح تحقیقاتی مصوب بررسی شته های مزارع گندم و جو، درجه ی اهمیت و دشمنان طبیعی آن ها در خوزستان. سال 1383.
 • مشاور طرح تحقیقاتی مصوب تعیین سطح زیان اقتصادی (EIL) مینوز برگ گندم همراه با برنامه ریزی روش های مناسب کنترل در یک برنامه تلفیقی (IPM) در خوزستان. سال 1381.
 • مجری طرح تحقیقاتی مصوب بررسی تراکم بوته و ارتفاع برش علوفه سبز بر روند رشد عملکرد کمی و کیفی علوفه و دانه تریتیکاله در منطقه اهواز. سال 1380.
 • مشاور طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی ارزش تحمل به سرب بر مقدار پروتئین و پرولین در ریشه و اندام هوایی دو رقم کلزا. باشگاه پژوهشگران جوان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 • مجری طرح تحقیقاتی مصوب با عنوان بررسی آللوپاتی و آنتی باکتریال 8 گونه دارویی مختلف استان گلستان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان. بهار 89.

3-ارائه مقاله در همایش ها و کنفرانس های علمی
 • ارائه مقاله در اولین همایش ملی ذرت در سال 1384 با عنوان بررسی عملکرد دانه، کارآیی زراعی و کارآیی مصرف نیترژن ذرت دانه ای تحت تاثیر تنش کمبود آب ، مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی خوزستان.
 • ارائه مقاله علمی با عنوان بررسی تغییرات مولفه های فیزیولوژیکی رشد سورگوم در شرایط استرس رطوبتی اهواز در چهارمین همایش سراسری علوم پایه، باشگاه پژوهشگران جوان، آذر ، 1384.
 • ارائه دو مقاله پوستری در هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 2 تا 4 شهریورماه، کرج- ایران.
 • ارائه 4 مقاله در نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران با عنوان
 • ارائه مقاله در دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران با عنوان بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های امید بخش کلزا در تاریخ کاشت های مختلف در اهواز. 28-30 مرداد 1378. کرج.
 • ارائه دو مقاله به شکل پوستر در اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 21 و 22 مرداد ماه 1388 . دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • ارائه سه مقاله در همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری. آبان ماه 1388
 • چاپ مقاله با عنوان تقلب: تنوع، رقابت یا جرم ؟ در هفته نامه اهواز. شنبه 9 تیرماه سال1380.
 • ارائه مقاله برتر در اولین همایش منطقه ای اگروفیزیولوژی گیاهان زراعی 22 آذر 1386. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 • ارائه مقاله با عنوان ارزیابی محدودیت مخزن در هیبریدهای ذرت در دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، 19/9/89.
 • ارائه مقاله با عنوان اثر سطوح نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه وکارآیی مصرف آب ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی در اولین همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش های محیطی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تخقیقات خوزستان.
 • ارائه 11 مقاله به شکل شفاهی و پوستر در همایش ملی علوم آب،‌ خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول. 11 و 12 اسفند ماه 1388
 • ارائه مقاله با عنوان بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر روند تجمع عنصر پتاسیم در گیاه ذرت به شکل پوستر در اولین همایش منطقه ای تولید گیاهان زراعی گرمسیری در شرایط تنش های محیطی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تخقیقات خوزستان.
 • ارائه 4 مقاله در اولین همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز. 4 اسفند 1388.
4- مقالات منتشر شده:
 • بررسی تاثیر سطوح مختلف ازت و تراکم بوته بر روی عملکرد کمی و کیفی تریتیکاله در شرایط آب و هوایی خوزستان. مجله علوم زراعی ایران، جلد 1 ، شماره 2 ، سال 1377.
 • بررسی آزمایشات دوساله اثرات ازت و تراکم بوته بر روی عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله. مجله علمی کشاورزی، جلد 22 ، شماره 2 ، اسفند ماه 1378.
 • اثر تراکم بوته و ارتفاع برداشت علوفه سبز بر روی عملکرد علوفه و دانه ترتیکاله در شرایط آب و هوایی اهواز. مجله علوم زراعی ایران، جلد 7 ، شماره 1 ، سال 1384.
 •  تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته در شرایط مختلف رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و کارآیی اقتصادی و بیولوژیکی مصرف آب ذرت دانه ای سینگل کراس 704. مجله علوم زراعی ایران، جلد 8 ، شماره 2 ، سال 1385.
 • تاثیر سطوح مختلف آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ذرت دانه ای در شرایط آب و هوایی خوزستان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان. جلد 11 ، شماره 4 ، سال 1386.
 • اثر تنش کمبود آب بر عملکرد دانه و کارآیی نیتروژن ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704 در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. سال 14، شماره دوم، سال 1386.
5-مدیریت گاهنامه علمی رویش در گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال،1377.

6-کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان در سال 1388.

ب-سوابق علمی
1-تدریس در مقطع لیسانس در رشته های زراعت، آبیاری و محیط زیست ( دروس زراعت گیاهان صنعتی، اکولوژی گیاهان زراعی، مبانی کشاورزی پایدار، گیاهشناسی و عملیات کشاورزی ).
2-راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی رشته زراعت و محیط زیست .
3-تدریس درس تکنولوژی بذر در مقطع کارشناسی ارشد رشته زراعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد خوزستان و واحد دزفول.
4–تدریس درس فیزیولوژی تکمیلی گیاهان زراعی در مقطع کارشناسی ارشد رشته زراعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
5-مشاوره و راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد زراعت و دکتری از سال 1383 به بعد.

ج-سوابق اجرایی
1-مدیر گروه رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 1376 تا سال 1381.
2-رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 1378 تا 1382.
3-معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال 1382.
4-عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 1377 تا سال 1382.
5-رئیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از سال 1378 تا سال 1382.
6-عضو کمسیون موارد خاص آموزشی منطقه شش،
7-معاون آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان از سال 1386.
8-رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان از سال 1387.
9-مدیر داخلی مجله علمی فیزیولوژی گیاهان زراعی
10–رئیس کمیته ارزیابی دانشگاه های آزاد و عیر انتفاعی استان خوزستان.
11–مدیر نمونه استان حوزستان درمرداد ماه سال 88 به انتخاب خانه مطبوعات استان خورستان.
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد
اهواز- بزرگراه گلستان- فرهنگ شهر   کدپستی:37333-61349
تلفن:4-33348420 و 9-33348336    نمابر:33329200