وب سایت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی


انتخاب وب سایت
درباره‌ما > وب سایت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست وب سایت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور

 

 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی http://www.iau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد آبادان - خرمشهر   http://www.iauabadan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد آباده  http://www.iauabadeh.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر  http://www.iauaz.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد آستارا  http://www.iau-astara.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد آشتیان   http://www.aiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد آمل  http://www.iauamol.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ابرکوه  http://www.abarkouhiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان http://www.iau-abhar.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد اراک  http://www.iau-arak.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ارسنجان  http://www.iaua.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد استهبان  http://www.iauestahban.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر http://www.iiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد اقلید http://www.iaueghlid.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد انار http://www.anariau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد اهر http://www.iau-ahar.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ایرانشهر http://www.iau-iranshahr.ac.ir
    دانشگاه آزاد واحد ایلام http://www.ilam-iau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بابل http://www.baboliau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بافت http://www.iau-baft.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بجنورد http://www.bojnourdiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بردسیر http://www.bardsiriau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بم http://iaubam.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بناب http://www.bonabiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی http://www.bandaranzaliiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بندر عباس http://www.iauba.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه http://www.iaubandarlengeh.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بوشهر http://www.iaubushehr.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بهبهان http://www.behbahaniau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد بیرجند http://www.iau-birjand.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان http://www.iaupmogan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران http://www.iautmu.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد پیشوا http://www.iauvaramin.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تاکستان http://www.tiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تبریز http://www.iaut.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تربت جام http://www.iautj.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه http://www.iautorbat.com
   دانشگاه آزاد واحد تفت http://taftiau.ac.ir/fa
   دانشگاه آزاد واحد تفرش http://www.iautb.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب http://www.azad.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تهران شمال http://www.iau-tnb.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز http://www.iauctb.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد جهرم http://www.jia.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد جیرفت http://www.azadjiroft.com
   دانشگاه آزاد واحد خاش http://www.iaukhash.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد خدابنده http://www.khiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد خمین http://www.iaukhomein.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان http://www.iaukhsh.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد خوراسگان http://www.khuisf.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد خوی http://www.iaukhoy.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد داراب http://www.iaudarab.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد دامغان http://www.damqhaniau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد دزفول http://www.iaud.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان http://www.iaudolatabad.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد دهدشت http://www.iaudehdasht.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد رشت http://www.iaurasht.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد رفسنجان http://www.iaurafsanjan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد رودهن http://www.riau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد زابل http://www.iauzabol.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد زاهدان http://www.iauzah.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد زرند http://www.iauzar.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد زنجان http://www.azu.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ساری http://iausari.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ساوه http://www.iau-saveh.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد سبزوار http://www.iaus.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد سپیدان http://www.iausepidan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد سمنان http://www.semnaniau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد سنندج http://www.iausanandaj.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد سواد کوه http://www.iausk.ac.ir
  دانشگاه آزاد واحد سیرجان http://www.iausirjan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شاهرود http://www.iau-shahrood.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شبستر http://www.iaushab.ac.ir
  دانشگاه آزاد واحد شمال http://www.iaunt.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شوشتر http://www.iau-shoushtar.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی http://www.iaumajlesi.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان http://www.iaush.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شهرری http://www.iausr.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شیراز http://www.iaushiraz.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد شیروان http://www.iau-shirvan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران http://srbiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول http://www.aliabadiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فارس http://www.fsriau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فراهان http://www.iau-farahan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فردوس http://www.ferdowsiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فسا http://www.iaufasa.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فلاورجان http://www.falavarjan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه http://www.iaufb.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد http://www.iauf.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد قائمشهر http://www.ghaemshahriau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد قاینات http://www.qaen-iau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد قزوین http://www.gazviniau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد قم http://www.azad-qom.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد قوچان http://www.iauq.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد کازرون http://www.iauk.net
   دانشگاه آزاد واحد کاشمر http://www.iau-kashmar.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد کرج http://www.kiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه http://www.iauksh.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد کازرون http://www.iaukazeroon.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد کرمان http://www.iauk.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد گچساران http://www.iaug.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد گرگان http://www.gorganiau.ir
   دانشگاه آزاد واحد گرمسار http://www.iau-garmsar.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد گلپایگان http://www.giau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد لارستان http://www.iaularestan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد لامرد http://www.iaulamerd.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد لاهیجان http://www.iau-lahijan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ماکو http://www.maku-iau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ماهشهر http://www.mhriau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد مبارکه http://www.mau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد مبارکه اصفهان http://www.mouniv.org
   دانشگاه آزاد واحد مراغه http://www.iau-maragheh.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد مرکز http://www.iauctb.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد مرکز بوکان http://www.iau-boukan.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد مرند http://www.marandiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد مرودشت http://www.miau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد مشهد http://www.mashdiau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد منطقه یک http://www.iauro.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد مهاباد http://www.iau-mahabad.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد میاندوآب http://www.iaum.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد میانه http://www.m-iau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد میبد یزد http://www.maybod.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد نائین http://www.naeiniau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد نجف آباد http://www.iaun.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد نراق http://www.iau-naragh.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد نطنز http://www.natanziau.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد نور http://www.iaunour.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد نی ‌ریز http://www.iauneyriz.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد نیشابور http://www.iau-neyshabur.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد ورامین http://www.iauvaramin.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد همدان http://www.iauh.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد یاسوج http://www.iauyasooj.ac.ir
   دانشگاه آزاد واحد یزد http://www.iauyazd.ac.ir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد
اهواز- بزرگراه گلستان- فرهنگ شهر   کدپستی:37333-61349
تلفن:4-33348420 و 9-33348336    نمابر:33329200